Fundamentalne informacje na temat konsolidacji finansowej – co warto wiedzieć?

Konsolidacja finansowa to proces, który polega na połączeniu i prezentacji sprawozdań finansowych jednostek, które składają się na grupę kapitałową. Zestawienie powinno być tak przygotowane, aby grupa kapitałowa tworzyła jedną jednostkę, uwzględniając wymagane wyłączenia wewnątrz grupy i korekty, a także przeliczenia na wspólną walutę.

firma - obrazek

Autor: Sebastian Schack
Źródło: http://www.flickr.com
firma - fotografia

Autor: Emiliano García-Page Sánchez
Źródło: http://www.flickr.com
firma - tableau

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

Innymi słowy, konsolidacja finansowa ma na celu połączenie sprawozdań finansowych kilku podmiotów gospodarczych, które funkcjonują oddzielnie, ale łączą je kwestie kapitałowa. Mowa o takim ich ukazaniu, jakby działały jako jeden podmiot. Jeżeli chodzi o jeden z celów, jakie niesie za sobą konsolidacja finansowa to trzeba wymienić ukazanie transferu zysków spółek, które działają w tzw. oazach podatkowych. Ponadto warto wiedzieć, że wszystkie działania dokonywane są w arkuszu konsolidacyjnym. Korekta konsolidacyjna bilansu nie może wpływać na równowagę bilansową. Na dodatek, nie powinno się sporządzać jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych wcześniej niż 3 miesiące przed momentem przeprowadzenia konsolidacji sprawozdań finansowych. Na skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia. Warto dodać, że małe grupy kapitałowe mają prawo do uzyskania zwolnienia z konsolidacji.

IBM cognos BI to oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzanie analiz oraz prezentowanie ich w bardzo dobrej formie. Dzięki niemu proces konsolidacji finansowej jest skuteczny. Szczególnie skuteczność dostrzegalna jest wtedy, gdy mamy do czynienia ze sporym rozproszeniem źródeł danych, a ponadto występują skomplikowane połączenia między podmiotami. Dzięki IBM cognos BI oszczędzamy czas.